Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door De Slaaplijn, gevestigd te Grossdombra 28/8, 9872 Millstatt, Oostenrijk.

Contact: info@slaaplijn.nl

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website www.slaaplijn.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door deze website te bezoeken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en ook zonder enig voorbehoud volledig aanvaardt.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze gebruiksvoorwaarden op onze website.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Deze website , waaronder begrepen de lay-out en alle onderdelen, handelsmerken, logo’s en domeinnamen die daarop worden weergeven,  wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en is eigendom van De Slaaplijn, haar relevante partners of, indien van toepassing, een derde waarvan De Slaaplijn de vereiste toestemming heeft verkregen.

Het is dus niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan waaronder grafisch ontwerp, afbeeldingen, video’s, animaties, geluiden of computertoepassingen, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, her te gebruiken, downloaden, verzenden, of met enig (social)medium uit te zenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Slaaplijn. Het intellectueel eigendom berust volledig bij De Slaaplijn en haar partners.

Op onze website (in het footermenu), wordt expliciet vermeld dat alle rechten op een dergelijke weergave aan De Slaaplijn toebehoren.

Het niet naleven van deze bepaling levert een inbreuk op van de intellectuele eigendomsrechten van De Slaaplijn (en haar partners). De Slaaplijn behoudt zich het recht voor om juridische actie tegen u te ondernemen voor iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

Beschikbaarheid van de website

U bevestigt en aanvaardt dat het technisch gezien onmogelijk is een website aan te bieden zonder fouten. De Slaaplijn kan geen foutloze website garanderen. De website kan door fouten tijdelijk niet beschikbaar zijn. De werking van deze website kan beïnvloed worden door gebeurtenissen en/of zaken waarover De Slaaplijn geen controle heeft.

De Slaaplijn  en/of haar partners kan/kunnen deze website of een deel daarvan op ieder moment wijzigen of beëindigen in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of het aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website.

De Slaaplijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen, opschorting, serviceonderbrekingen of andere technische problemen van deze website.

Beschikbare Informatie

Voor zover mogelijk streeft De Slaaplijn ernaar te waarborgen dat de op deze website gepubliceerde informatie correct en actueel is. De Slaaplijn behoudt zich het recht voor de content op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Slaaplijn kan echter niet garanderen dat de op deze website beschikbare informatie juist, correct, actueel of volledig is.

Productinformatie

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s, testen en diensten van De Slaaplijn en/of haar partners. Voor informatie over producten, programma’s, testen en diensten dient u ten allen tijde contact op te nemen met De Slaaplijn of een van haar partners.

Informatie over gezondheid

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan informatie bevatten over gezondheid, lichamelijke – en geestelijke gesteldheid, medische specialismen, medische behandelingen en (slaap)aandoeningen.

Dergelijke informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en nooit ter vervanging van het advies van een dokter, arts of apotheker. Dergelijke informatie dient in geen geval te worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose van een ziekte of lichamelijke klacht of voor het voorschrijven of gebruik van medicatie. Raadpleeg altijd vooraf uw eigen dokter of arts.

Prijzen en financiële informatie

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan prijzen bevatten. De Slaaplijn kan echter niet garanderen dat de op deze website beschikbare prijzen juist, correct, actueel of volledig worden weergegeven.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Slaaplijn te mogen claimen of te veronderstellen.

De Slaaplijn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website www.slaaplijn.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De Slaaplijn aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Opinie

De op deze website beschikbare en gepubliceerde informatie kan opinies van (slaap)deskundigen of passages uit (wetenschappelijke) artikelen van derden bevatten.

Dergelijke informatie geeft enkel de opinie van de betreffende (slaap)deskundige of van de publicatie weer en niet noodzakelijkerwijs de opinie toebehorende aan De Slaaplijn.

Hyperlinks naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks waarmee gebruikers worden doorgestuurd naar websites van partners en overige derden. De Slaaplijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van die websites van haar partners en overige derden.

De Slaaplijn heeft tevens geen enkele zeggenschap over de content van websites van haar partners en overige derden. Deze is en blijft volledig gescheiden van De Slaaplijn.

Daarnaast houdt de aanwezigheid van een link tussen deze website en de website van een van haar partners en overige derden geenszins een goedkeuring in van De Slaaplijn voor de content van die website.  Tevens geen goedkeuring door De Slaaplijn voor het mogelijke gebruik van content van die website van een van haar partners of van overige derden.

Ook het gebruik van dergelijke websites van partners en van overige derden is altijd voor uw eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden zoals deze gelden op de website van deze partner en overige derden partij.

Hyperlinks naar deze website

Websites van partners en overige derden kunnen hyperlinks naar deze website bevatten. Daarvoor is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleend door De Slaaplijn.

Voor een dergelijke toestemming dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gedaan bij De Slaaplijn op het bovenstaande (mail)adres.

De Slaaplijn aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke websites van haar partners en overige derden. De Slaaplijn is niet verantwoordelijk voor de content, publicaties, producten of andere onderdelen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites van haar partners en overige derden.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van schade als gevolg van fraude of opzet door De Slaaplijn, is aansprakelijkheid van De Slaaplijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten voor onderstaande:

  • De Slaaplijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor incidentele, bijzondere, punitive damages, gevolgschade of verlies als gevolg van nalatigheid of het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden of anderszins. Hieronder inbegrepen geen enkele aansprakelijkheid voor beperking inkomstenderving, winstderving, verlies van een kans, verlies van verwachte besparingen en reputatieschade.
  • Schade hoe ook ontstaan, van welke aard of met welk gevolg dan ook. Zelfs als de mogelijkheid van een dergelijke schade of verlies aan De Slaaplijn is gemeld, veroorzaakt door toegang tot deze website of doordat toegang onmogelijk is.
  • De Slaaplijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het gebruik van deze website, waaronder alle schade of virussen die uw computer mogelijk hebben geïnfecteerd.
  • Fouten, onjuistheden of nalatigheid met betrekking tot de op deze website beschikbare informatie.
  • Schade als gevolg van het wederrechtelijk binnendringen van een derde met als gevolg wijziging van de beschikbare informatie of onderdelen daarvan op deze website.

De website of onderdelen daarvan wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich op dat moment bevindt. Dit alles zonder enige garantie.

Verboden gedragingen ten aanzien van deze website

Het is niet toegestaan deze website (of een poging daartoe) te hacken.

Het is niet toegestaan via of door gebruikmaking van deze website, beledigend,  onrechtmatig, bedreigend, opruiend, obsceen, heiligschennend (godslasterend), aanstootgevend of pornografisch materiaal te verzenden. Of andere niet genoemde informatie die civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren.

Privacy- en cookiebeleid

Het privacy- en cookiebeleid van De Slaaplijn is beschikbaar op www.slaaplijn.nl/privacyverklaring en is van toepassing op alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld.

Geldigheid bepalingen

Indien een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegd Nederlands rechter, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van het overige deel van deze gebruiksvoorwaarden en blijven deze onverkort van kracht als ware het ongeldige deel van deze gebruiksvoorwaarden verwijderd.

Contact

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot deze website en/of gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met De Slaaplijn op het bovenstaande (e-mail)adres.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website, de content daarvan, en op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en hiermee verband houdende geschillen vallen onder een bevoegd Nederlands rechter.

Schuiven naar boven

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de NoseTubes en om een starterkit te bestellen (normale prijs €37,95 incl. verzending) naar de website van de leverancier

Wil je de NoseTubes met een aantrekkelijke korting van 15% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Informatie over de Lichttherapie bril (normale prijs €229,- incl. verzending) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je de Lichttherapie bril met een aantrekkelijke korting van €20,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Luminette Drive (normale prijs €179,- incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Luminette Drive met een aantrekkelijke korting van €20,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de 3M™ blauw licht filter bril (normale prijs €24,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de 3M™ blauw licht filter bril met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-1 (normale prijs €27,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-3-Plus (normale prijs €49,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-J-Plus (normale prijs €34,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnoblue SB-F1 (normale prijs €25,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Dreamlight (normale prijs €36,95 incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Dreamlight met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Dreamsound (normale prijs €34,99 incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Dreamsound met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Actiecode

Informatie over de BrellaVio Spijkermat (prijs vanaf €34,95) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je een BrellaVio spijkermat los of als complete set met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen?  Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Cool Earplugs (normale prijs €11,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Cool Earplugs met een aantrekkelijke korting van 15% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over Snurk Beddengoed (prijs vanaf €54,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je Snurk Beddengoed met een aantrekkelijke korting van 20% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Informatie over de BrellaVio Daglichtlamp (normale prijs €89,95) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je de BrellaVio Daglichtlamp met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Beter leren slapen met de Beter Slapen Challenge

Ja, ik ben geïnteresseerd in de Slaapcursus van De Slaaplijn!

Stuur mij een bericht zodra deze online staat...

Dit zal sluiten in 0 seconden