Voorwaarden Online Cursus

Voorwaarden Online Cursus

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het aankopen en gebruiken van de online cursussen die worden aangeboden door De Slaaplijn.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met De Slaaplijn of met Saraja Coaching een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een online cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk, al dan niet namens een opdrachtgever, aan de online cursus deelneemt.
 3. Online cursus: E-learning, online training of online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden op het gebied van het verbeteren van de slaap.
 4. Voorwaarden: afspraken met betrekking tot rechten en plichten die van toepassing zijn op deelname aan een online cursus.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Slaaplijn of Saraja Coaching en een opdrachtgever/cursist betreffende online cursussen die op de website van De Slaaplijn worden aangeboden.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als De Slaaplijn of Saraja Coaching en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen De Slaaplijn en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:
 1. ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en De Slaaplijn of Saraja Coaching,
 2. ofwel door aanmelding van opdrachtgever/cursist via de website van De Slaaplijn voor deelname aan een online cursus.

Door aanmelding voor een online cursus aanvaardt de opdrachtgever/cursist de toepasselijkheid van deze voorwaarden zonder voorbehoud.

Artikel 4. Inschrijving, betaling en toegang

 1. Na totstandkoming van een overeenkomst door ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging, ontvangt De Slaaplijn of Saraja Coaching de na(a)m(en) van de cursist(en), die daaropvolgend binnen twee werkdagen van De Slaaplijn de persoonlijke inloggegevens voor de online cursusomgeving ontvang(t)(en). Betaling van de online cursus volgt conform offerte/opdrachtbevestiging.
 2. Na totstandkoming van een overeenkomst door aanmelding van opdrachtgever/cursist op de webiste van De Slaaplijn, ontvangt opdrachtgever/cursist een bevestiging van de aanmelding, met een betaalverzoek. Zodra ook de betaling van de online cursus is voldaan ontvangt de opdrachtgever/cursist daaropvolgend binnen twee werkdagen de persoonlijke inloggegevens voor de online cursusomgeving. 
 3. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van De Slaaplijn zijn vermeld of zoals deze in een offerte/opdrachtbevestiging zijn overeengekomen.
 4.  Bij gebruik van de online cursus aanvaardt de opdrachtgever/cursist de toepasselijkheid van deze voorwaarden zonder voorbehoud.
 5. De Slaaplijn heeft het recht een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren of een deelname wegens schending van artikel 4.6 of artikel 6 te stoppen, waarbij het cursusgeld slechts dan wordt geretourneerd als de opdrachtgever/cursist nog geen inloggevens heeft ontvangen en nog geen kans heeft gehad om aan de online cursus deel te nemen.
 6. Opdrachtgever/cursist ontvangt inloggegevens waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt verstrekt tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht De Slaaplijn opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.
 7.  Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient opdrachtgever/cursist dit binnen zeven werkdagen per e-mail of telefonisch te melden aan De Slaaplijn.
 8.  Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren. Bij annulering zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden, tenzij De Slaaplijn zelf anders bepaalt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De Slaaplijn is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van De Slaaplijn.
 2. Indien De Slaaplijn op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan een online cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
 5. De online cursussen van De Slaaplijn richten zich op personen die hinder ondervinden van slapeloosheid/insomnie, oftewel die moeite hebben met inslapen, doorslapen en/of te vroeg ontwaken. De cursussen zijn gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie (CGT-I), wetenschappelijk bewezen als zeer effectieve behandelmethode voor slapeloosheid. Een online cursus richt zich zodoende op het geven van voorlichting over slaap, het verkrijgen van inzicht in de eigen slaapgewoonten en -patronen, het verstrekken van adviezen en methoden ter verbetering van slaapgedrag, met als enig doel de opdrachtgever/cursist zelf in staat te stellen het eigen slaapgedrag te verbeteren.
 6. De Slaaplijn heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De Slaaplijn kan op geen enkele wijze uitspraken doen of
  garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden De Slaaplijn op geen enkele wijze. Op korte termijn kunnen sommige opdrachten zelfs leiden tot (tijdelijk) slechter slapen. Veranderen van (slaap)gedrag gaat niet vanzelf en heeft tijd nodig. 
 7. Trainers en medewerkers van De Slaaplijn hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de online cursus. De deelnemer begrijpt te allen tijde zelf persoonlijk verantwoordelijk te zijn en te blijven voor de eigen gezondheid. Het is aanbevolen een gediplomeerde (huis)arts te consulteren voor elke fysieke of psychische klacht.
 8. Hoewel slaapcursussen gebaseerd op CGT-I zeer effectief zijn gebleken is niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt, omdat het succes van meerdere factoren afhankelijk is. De mate waarin een online cursus succesvol is hangt mede af van de eigen inzet, discipline, doorzettingsvermogen en de bereidheid bestaande gewoonten te veranderen. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online cursus worden door De Slaaplijn voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Slaaplijn is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van een online cursus te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen De Slaaplijn en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, voorwaarden en geschillen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling,
  reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de online cursus.
 2. In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan een bevoegd rechter in Nederland.
Schuiven naar boven

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de NoseTubes en om een starterkit te bestellen (normale prijs €37,95 incl. verzending) naar de website van de leverancier

Wil je de NoseTubes met een aantrekkelijke korting van 15% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Informatie over de Lichttherapie bril (normale prijs €229,- incl. verzending) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je de Lichttherapie bril met een aantrekkelijke korting van €20,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Luminette Drive (normale prijs €179,- incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Luminette Drive met een aantrekkelijke korting van €20,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de 3M™ blauw licht filter bril (normale prijs €24,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de 3M™ blauw licht filter bril met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-1 (normale prijs €27,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-3-Plus (normale prijs €49,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnobue SB-J-Plus (normale prijs €34,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Somnoblue SB-F1 (normale prijs €25,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je deze bril met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Dreamlight (normale prijs €36,95 incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Dreamlight met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Dreamsound (normale prijs €34,99 incl. verzending) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Dreamsound met een aantrekkelijke korting van €5,- bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Actiecode

Informatie over de BrellaVio Spijkermat (prijs vanaf €34,95) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je een BrellaVio spijkermat los of als complete set met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen?  Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over de Cool Earplugs (normale prijs €11,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je de Cool Earplugs met een aantrekkelijke korting van 15% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Ga voor meer informatie over Snurk Beddengoed (prijs vanaf €54,95) en om te bestellen naar de website van de leverancier

Wil je Snurk Beddengoed met een aantrekkelijke korting van 20% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Meer Info en Kortingscode

Informatie over de BrellaVio Daglichtlamp (normale prijs €89,95) en om rechtstreeks te bestellen, ga naar de website van de leverancier

Wil je de BrellaVio Daglichtlamp met een aantrekkelijke korting van 10% bestellen? Vraag dan hieronder de kortingscode aan!

 

Ook verkrijgbaar bij bol.com

Ja, ik wil de kortingscode:

Dit zal sluiten in 0 seconden

Beter leren slapen met de Beter Slapen Challenge

Ja, ik ben geïnteresseerd in de Slaapcursus van De Slaaplijn!

Stuur mij een bericht zodra deze online staat...

Dit zal sluiten in 0 seconden